Rebus Veselības Studija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Rebus prim", Reģistrācijas Nr. 42403040672, Adrese: Atbrīvošanas aleja 128, Rēzekne, LV-4601 Tālr. 24227784; e-pasts vsrebus@inbox.lv;
interneta vietne : http://www.masazasstudija.lv/masazas/, http://kaleidoskops.tilda.ws/

PRIVĀTUMA POLITIKA
Jūsu privātums un datu aizsardzība SIA "Rebus prim" ir ļoti nozīmīgs. Lai varat justies droši, izpaužot mums savus personas datus, mēs šajā Privātuma politikā esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem tiek apstrādāti personu dati SIA "Rebus prim".

Mēs pieņemam, ka pirms savu personu datu iesniegšanas, Jūs esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Mēs apstrādāsim un aizsargāsim Jūsu personas datus atbilstoši tiesisko interešu īstenošanai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem un saskaņā ar Jūsu sniegto piekrišanu personas datu apstrādei.

1. Privātuma politikas mērķis un darbības joma
1.1. SIA "Rebus prim", faktiskā un juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 128, Rēzekne.
Privātuma politikas (turpmāk tekstā – Politikas) mērķis ir informēt klientus, pacientus, personālu un sadarbības partnerus par Rebus Veselības Studija īstenotajiem piedāvājumiem attiecībā uz fizisko personu (turpmāk – Datu subjekts), kuras var tieši vai netieši identificēt datu apstrādi un aizsardzību.

Politikā tiek aprakstīts, kādi Datu subjekta personas dati tiek iegūti, apstrādāti, nodoti un uzglabāti datu iegūšanas, apstrādes, nodošanas rezultātā.Un uzglabāšanas mērķi, kam dati tiek nodoti un kādam mērķim. Datu uzglabāšanas veidi un termiņi, Datu subjekta tiesības.

1.2. Politika ir attiecināma uz jebkādā formā un vidē iegūtiem fizisko personu datiem (klātienē Rebus Veselības Studija telpās un teritorijā, mutiski, telefoniski, papīra formātā, elektroniski ar e-pasta starpniecību, aizpildot formu Rebus Veselības Studija telpās mājaslapā- http://www.masazasstudija.lv/masazas/, http://kaleidoskops.tilda.ws/

1.3. Rebus Veselības Studija ir tiesības aktualizēt un veikt izmaiņas Politikā pēc saviem ieskatiem un ņemot vērā izmaiņas normatīvo aktu prasībās. Politika ir pieejama Rebus Veselības Studija mājaslapā – http://kaleidoskops.tilda.ws/ un tiek piemērota no attiecīgās dokumenta versijas spēkā stāšanās datuma.

1.4. Rebus Veselības Studija apstrādā Jūsu personas datus, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personu datu drošību. Tiek izmantoti dažādi drošības pasākumi, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Rebus Veselības studijā tiek nodrošināta pienācīga šīs informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni.

Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Īstenotie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām.

1.5.. Jautājumos par personas datu apstrādi, izmantošanu un glabāšanu Rebus Veselības Studija kontaktēties pa e-pastu vsrebus@inbox.lv

2. Piemērojamie tiesību akti
2.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula).
2.2. Pacientu tiesību likums.
2.3. Ārstniecības likums.
2.4. Citi normatīvie akti, kas nosaka personas datu apstrādi veselības aprūpes jomā.

3. Personas dati, kas tiek ievākti, apstrādāti un uzglabāti:
3.1. Rebus Veselības Studija apņemas iegūt, apstrādāt un uzglabāt tikai tos personas datus, kas ir nepieciešami pacientu pieraksta veikšanai, tiešai veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai Rebus Veselības Studija klientiem un pacientiem. Lai aizsargātu Datu subjekta intereses, Rebus Veselības Studija nodrošina godprātīgu un likumīgu personas datu apstrādi tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā gan attiecībā uz manuālo, gan elektronisko informācijas apriti.
3.2. Precīzs iegūstamo, apstrādājamo un uzglabāto datu kopums ir atkarīgs no sniegtā veselības aprūpes pakalpojuma veida. Iegūtie, apstrādātie un uzglabājamie dati var ietvert šādu informāciju:
3.2.1. identifikācijas dati – klienta vai pacienta vārds, uzvārds, personas kods, vecums, dzimums, dzimšanas datums (jaundzimušajiem);
3.2.2. kontaktinformācija – faktiskā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
3.2.3. slimību vēsture, lietotie un lietojamie medikamenti, ķermeņa svars, augums;
ārstniecisko izmeklējumu rezultāti (piem. analīžu rezultāti, izraksti)
3.2.4. diagnozi pamatojošā informācija, kā arī diagnostikas un ārstēšanās rezultāti;
3.2.5. zvanītāja telefona numurs un laiks, ja Datu subjekts zvana uz Rebus Veselības Studija norādīto mobilo tālruņa numuru;
3.2.7. sazinoties ar Rebus Veselības Studija elektroniski (e-pasts, saziņas forma Rebus Veselības Studija mājaslapā vsrebus@inbox.lv) konkrētā pakalpojuma saņemšanai, tiek saglabāts Datu subjekta elektroniskajā saziņas līdzeklī norādītais vārds un/vai uzvārds, e-pasta adrese (sazinoties ar e-pasta starpniecību), komunikācijas saturs, tālruņa numurs. Mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu vietnes funkcionalitāti un lietotāja pieredzi, taču ar to starpniecību netiek iegūti personas dati.
3.3. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai, ja datu apstrādes tiesiskais pamats ir tikai Jūsu piekrišana. Veselības un skaistuma centrs Rebus Veselības Studija izvērtēs Jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

4. Personas datu iegūšanas, apstrādes un uzglabāšanas mērķi un tiesiskais pamats
4.1. Personas dati vai fotogrāfijas tiek iegūti, apstrādāti un uzglabāti ar mērķi nodrošināt pilnvērtīgu, kvalitatīvu un pēc iespējas operatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Rebus Veselības Studija klientiem un pacientiem, pamatojoties uz Regulas
4.2. Datu subjekta kontaktinformācija tiek apstrādāta ar mērķi sazināties vai sniegt Datu subjektam informāciju tikai Datu subjekta interesēs un saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumiem, kuriem Datu subjekts ir pieteicies.
4.3. Elektroniskās komunikācijas saturs tiek iegūts, apstrādāts un uzglabāts ar mērķi uzlabot Rebus Veselības Studija sniegto pakalpojumu kvalitāti un atrisināt iespējamās sūdzības, konfliktsituācijas, nodrošinot Rebus Veselības Studija un Datu subjekta leģitīmās intereses.
4.4. Personas dati vai fotogrāfijas, kas iegūti, apmeklējot Rebus Veselības Studija mājaslapu tiek iegūti, apstrādāti un uzglabāti ar mērķi uzlabot mājaslapas satura kvalitāti un pielāgot to lietotāju vajadzībām.

5. Personas datu uzglabāšanas termiņš
5.1. Personas dati tiek glabāti pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, kā arī saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tai skaitā, Pacientu tiesību likumā, Arhīvu likumā, noteikto kārtību, noslēgto līgumu vai Rebus Veselības Studija leģitīmajām interesēm.
5.2. Elektroniskās komunikācijas saturs 6 (sešus) mēnesi, ja vien šie dati nav nepieciešami Rebus Veselības Studija vai Datu subjekta tiesisko interešu aizsardzībai ilgāku laika periodu.

6. Datu uzglabāšanas drošība
6.1. Rebus Veselības Studija nodrošina Personas datu uzglabāšanas drošību, izmantojot aizsardzības instrumentus ierīcēs un programmās, kurās tiek uzglabāti personas dati, kā arī organizatoriskus pasākumus, piemēram, piekļuves ierobežošana medicīniskajai dokumentācijai un arhīvam.

7. Piekļuve personas datiem
7.1. Datu subjekta personas datiem var piekļūt tikai tās personas, kurām tas nepieciešams veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un atbalsta procesu nodrošināšanai, normatīvajos aktos nepieciešamās statistikas apkopošanai, datu aktualizēšanai un uzturēšanai un citu darba pienākumu izpildei Rebus Veselības Studija vadībā.
7.2. Rebus Veselība Studija apņemas nenodot Personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, ja Datu subjekts ir devis piekrišanu šo datu nodošanai vai tas nepieciešams likumīgo interešu aizsardzībai, kā arī Datu subjekta norādītām apdrošināšanas sabiedrībām, lai izpildītu līgumiskās un juridiskās saistības.
8. Datu subjekta tiesības
8.1. Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi, pēc rakstveida informācijas pieprasījuma iesniegšanas Rebus Veselības Studija.
8.2. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt Rebus Veselības Studija piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tajā skaitā iebilst pret personas datu apstrādi, ko Rebus Veselības Studija veic, pamatojoties uz Rebus Veselības Studija likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības savu uz personas datu pārnesamību un piekrišanas savu personas datu apstrādes atsaukšanu
8.3. Tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai, ja Datu subjekts uzskata, ka Rebus Veselības Studija veiktā viņa personas datu apstrāde pārkāpj Datu subjekta tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
8.4. Noteiktos apstākļos Datu subjekta tiesības ir ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Datu subjekts pieprasa, lai datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt Datu subjekta iespējas saņemt Rebus Veselības Studija pakalpojumus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu Rebus Veselības Studija.

Rebus Veselības Studija.

Made on
Tilda